KLAUZULA INFORMACYJNA

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz na podstawie art. 13 RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie, Łupków 45, 38-543 Komańcza, e-mail: zk_lupkow@sw.gov.pl
2. W Zakładzie Karnym w Łupkowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod_zk_lupkow@sw.gov.pl
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO lit. C oraz na podstawie art. 22 (2) kp. Zakład Karny w Łupkowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w  następujących celach:
-  zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej,
-  zapewnienie bezpieczeństwa mienia Skarbu Państwa,
-  wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- realizacji czynności wykonywanych przez osoby ubiegające się o wstęp na teren jednostki lub opuszczające teren jednostki,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach stosowania władzy  publicznej   powierzonej administratorowi.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach  i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami tymi mogą być: organy publiczne, instytucje   i inne  podmioty uprawnione do dostępu do otrzymania danych osobowych, właściwe podmioty, dostawcy usług, przetwarzających dane w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres  niezbędny do   realizacji celów przetwarzania  wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem przez Zakład Karny w Łupkowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do:
- dostępu do treści  danych osobowych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawnić informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic  prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
-  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,        
-  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zakład Karny w Łupkowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany i nie podlega profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z  art. 24 ust. 4 pkt. 4b ustawy  z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej  (Dz. U. 2022 r. poz. 2470 ).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie, Łupków 45, 38-543 Komańcza, e-mail: zk_lupkow@sw.gov.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Łupkowie:

kpt. Aleksandra Sawczyszyn
e-mail: iod_zk_lupkow@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej