Zakład Karny w Nowogardzie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie.

Zakład Karny w Nowogardzie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną do odbywania kary przez mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Ponadto wyznaczone są w zakładzie oddziały: areszt śledczy, zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, oddział terapeutyczny dla skazanych recydywistów skierowanych do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Ponadto jednostka posiada cele przystosowane dla tymczasowo aresztowanych.

Posiada też Oddział Zewnętrzny w Płotach, który jest zakładem karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Ponadto jest zakładem typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność ewidencyjna zakładu liczonego z OZ w Płotach wynosi łącznie 1162 miejsca zakwaterowania ustalona na mocy decyzji Dyrektora Generalnego SW z dnia 15 marca 2018 roku. Obecnie pojemność Zakładu Karnego w Nowogardzie wynosi 860 miejsc zakwaterowania, natomiast Oddziału Zewnętrznego w Płotach wynosi 302.

Obecnie ZK w Nowogardzie jest jednostką o zwartej zabudowie typu pawilonowego. Mur ochronny otoczony jest fosą. Dojazd do zespołu zabudowań jednostki znajduje się od strony zachodniej i południowej. W chwili obecnej w obrębie murów usytuowanych jest 8 budynków ustawionych prostopadle względem bramy wjazdowej, przy której stoi budynek bramny zamykający dziedziniec. Większość pochodzi z XIX wieku, a tylko w dwóch zachowały się relikty z okresu średniowiecza i z XVI wieku, przy czym jeden z nich zachowany jest tylko w poziomie piwnic. Zespół od strony południowej i wschodniej opływa fosa i obiega aleja obsadzona topolami.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tut. Zakładzie Karnym koordynatorami dostępności są następujący funkcjonariusze:

1. mjr Przemysław Sońtka

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Przemyslaw.Sontka@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 15

fax: +48 91 392 52 84

 

2. st. sierż. sztab. Anna Janowicz

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Anna.Domanowska@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 18

fax: +48 91 392 52 84

 

3. kpt. Marcin Babiarczuk

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Marcin.Babiarczuk@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 10

fax: +48 91 392 52 84

4. ppor. Małgorzata Martyniuk

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: malgorzata.martyniuk@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 15

fax: +48 91 392 52 84

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-nowogardzie

Zakład Karny w Nowogadzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-nowogardzie.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-09.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kpt. Przemysław Sońtka, psontka@sw.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91432 66 15 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Zakładu Karnego w Nowogardzie Zakład Karny w Nowogardzie znajduje się w Nowogardzie przy ulicy Zamkowej 7, dojazd z ulicy Armii Krajowej. Na parkingu przy jednostce znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w bramie głównej. Od strony parkingu znajduje się pochyły chodnik umożliwiający podjazd wózka dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu.

zobacz opis dostępności architektonicznej

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje:
W Zakładzie Karnym w Nowogardzie jest możliwość realizacji ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udogodnień dla osób słabosłyszących. Funkcjonariusz tut. jednostki posługuje się polskim językiem migowym.

Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej