Mapa z lokalizacją Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim:  

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie jednostki penitencjarnej ul. Owocowa 7,
    24-300 Opole Lubelskie;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 81 827 69 46;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem 81 827 69 46;
  • pocztą elektroniczną pod adresem zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl ;
  • za pośrednictwem strony internetowej http://www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);

 

Dojazd do Zakładu Karnego w Opole Lubelskim:

Budynki Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim znajdują się przy ulicy Owocowej 7.
Przed jednostką penitencjarną przy bramie gospodarczej znajduje się wydzielone i oznakowane  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren Zakładu karnego w Opolu Lubelskim przy ul. Owocowej 7, 24-300 Opole Lubelskie w centralnej części budynku administracji. Na parkingu przy bramie gospodarczej, po lewej stronie od wejścia wydzielone jest i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wejście znajduje się na tzw. wysokim parterze, do którego prowadzą schody z barierkami i podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Z lewej strony schodów stojąc frontem do wejścia znajduje się domofon, ułatwiający kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek.

Na biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno – ochronne, wolne od pionowych i poziomów barier architektonicznych. Po wejściu do poczekalni znajduję się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na obowiązujący system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Interesanci przyjmowani są w wyznaczonym przez kierownika jednostki pomieszczeniu, we wcześniej uzgodnionym terminie.

Koordynator dostępności:

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzeami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Opolu Lubelskim oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

 

kpt. Krzysztof Głowiński

e-mail: krzysztof.glowinski@sw.gov.pl

telefon: +48 81 827 69 46

fax:  +48 81 827 35 50

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej 
https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim

Zakład Karny w Opolu Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strona internetowa Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie działają skróty klawiaturowe.
  • Filmy i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają opisów alternatywnych dla osób niedowidzących i niewidzących.
  • Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25 
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wzór wniosku znajduje się w załącznikach tej zakładki: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, a także sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji dotyczących zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na stronie internetowej www.sw.gov.pl

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (bez tabelek)

Historia jednostki audio

Przeznaczenie i pojemność audio

Ważne telefony audio

Paczki dla osadzonych audio

 

 


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej