Mapa z lokalizacją Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Email: dostepnosc.zkopolelubelskie@sw.gov.pl

 

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim , ul. Owocowa 7;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 81 827 69 00 ;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem: 81 827 35 50  ;
  • pocztą elektroniczną pod adresem: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl  lub dostepnosc.zkopolelubelskie@sw.gov.pl;
  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
  • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.
 

Na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza lub pracownika z uwagi system ochrony obiektu.

Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Zasady wejścia na teren Zakładu Karnego osoby z psem asystującym
 

 Dojazd do Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim:

 

Budynki Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim znajdują się przy ulicy Owocowej 7. Przed Zakładem Karnym znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

Dostępność i oznakowanie budynku


Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia, do którego prowadzą schody z barierkami i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przy schodach z lewej strony znajduję się domofon ułatwiający kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. Przy wejściu głównym do jednostki znajduje się tablica informacyjna, zawierająca szczegółowe informacje.

 


Koordynatorem do spraw dostępności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim jest:

mł. chor. Monika Karabela
e-mail: dostepnosc.zkopolelubelskie@sw.gov.pl
tel: 81 827 69 06

Koordynator dostępności:

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzeami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Opolu Lubelskim oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

 

mł. chor. Monika Karabela

e-mail: dostepnosc.zkopolelubelskie@sw.gov.pl

telefon: +48 81 827 69 06

fax:  +48 81 827 35 50

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej 
https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim

Zakład Karny w Opolu Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strona internetowa Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie działają skróty klawiaturowe.
  • Filmy i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają opisów alternatywnych dla osób niedowidzących i niewidzących.
  • Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25 
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wzór wniosku znajduje się w załącznikach tej zakładki: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, a także sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji dotyczących zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na stronie internetowej www.sw.gov.pl

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (bez tabelek)

Historia jednostki audio

Przeznaczenie i pojemność audio

Ważne telefony audio

Paczki dla osadzonych audio

 

 


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej