DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-plocku

 

Zakład Karny w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Karnego w Płocku, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Zakład Karny w Płocku nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczony zakresie, dotyczącym wyłącznie działalności Zakładu Karnego w Płocku.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Strona posiada wersje kontrastowe.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności kpt. Sylwią Wysocką dzwoniąc na numer telefonu 24 235 20 21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sylwia.wysocka@sw.gov.pl. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego w Płocku.

Budynek Zakładu Karnego w Płocku znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 22, na odcinku pomiędzy ulicami Misjonarską i 1-go Maja. W odległości 500 metrów od budynku głównego znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. W pobliżu siedziby Zakładu Karnego w Płocku znajdują się przystanki autobusowe linii 19, 22, 35. Przy wejściu głównym budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. Jest to nowy budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Z budynku mogą korzystać interesanci, jak również osoby odwiedzające. Łazienka wyposażona jest w odpowiednie poręcze, z których mogą korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie otwory drzwiowe przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma urządzeń wspomagających osoby słabo słyszące typu wzmacniacze FM, pętle indukcyjne.

Na terenie Zakładu Karnego w Płocku obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Sienkiewicza. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdów dla wózków inwalidzkich. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy, jednak mając na uwadze likwidację barier architektonicznych Zakład Karny w Płocku wyposażony jest w schodołaz. Opracowano podstawowe zasady ewakuacji z budynku Zakładu Karnego w Płocku osób z trudnościami w poruszaniu się.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w pomieszczeniu na parterze budynku Biura Przepustek Zakładu Karnego w Płocku.

 

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

APLIKACJE MOBILNE

Zakład Karny w Płocku nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

 

 

Zakład Karny w Płocku znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 22 w Płocku

Zakładem Karnym w Płocku kieruje Dyrektor.

Dyrektor zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników i funkcjonariuszy pełniących służbę w podległej jednostce organizacyjnej. Szczegółowe zadania Służby Więziennej oraz zakres działania dyrektora zakładu zawarte są w różnych przepisach prawa. Do najważniejszych aktów prawnych regulujących zadania Służby Więziennej należy Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku oraz Ustawa kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 roku.

Zakład Karny w Płocku jest jednostką podległą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Koordynator dostępności w Zakładzie Karnym w Płocku:

kapitan Sylwia Wysocka

e-mail: sylwia.wysocka@sw.gov.pl

telefon: +48 24 235 02 21

 

Zastępca koordynatora dostępności w Zakładzie Karnym w Płocku:

kapitan Krzysztof Rogoziński

e-mail:krzysztof.rogozinski@sw.gov.pl

telefon: +48 24 235 02 17

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej