Koordynator do spraw dostępności:

mł. chor. Aleksandra Pawlak
wychowawca ds. postpenitencjarnych

tel. (52) 587-44-40

e-mail: aleksandra.pawlak2@sw.gov.pl

Koordynator do spraw dostępności Oddziału Zewnętrznego w Potulicach:

por. Robert Kawałek

Tel.: (52) 587-44-80 / (52) 587-44-83

E-mail: oz_potulice@sw.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna:

ppor. Maciej Kulmatycki, Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego

e-mail: maciej.kulmatycki@sw.gov.pl

Dostępność cyfrowa i komunikacyjno-informacyjna:

ppor. Ewelina Kwaśniewska, p.o. Kierownika Działu Ewidencji,

e-mail: ewelina.kwasniewska@sw.gov.pl

chor. Daniel Dyszkiewicz,

e-mail: daniel.dyszkiewicz@sw.gov.pl

Format: pdf, Rozmiar pliku: 234 kB, Język: PL
Format: txt, Rozmiar pliku: 7 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 681 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 3725 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 3885 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 464 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 1330 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 1975 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 1137 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 1461 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 4980 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 4713 kB, Język: PL
Format: txt, Rozmiar pliku: 1 kB, Język: PL
Format: pdf, Rozmiar pliku: 42,6 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 4279 kB, Język: PL
Format: pdf, Rozmiar pliku: 219 kB, Język: PL
Format: txt, Rozmiar pliku: 1 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 2212 kB, Język: PL
Format: txt, Rozmiar pliku: 1 kB, Język: PL
Format: pdf, Rozmiar pliku: 41,5 kB, Język: PL

Plan Działania sporządzono na podstawie przeprowadzonych audytów zewnętrznych przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko - Pomorski w Bydgoszczy oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski w Zakładzie Karnym w Potulicach oraz oddziale zewnętrznym.

Zakład Karny w Potulicach zobowiązuje się zapewnić rozwiązania, które pozwolą osiągnąć jednostce standardy dostępności w myśl ustawy o dostępności z 19 lipca 2019 r. w zakresie:

-dostępności architektonicznej;

-dostępności cyfrowej;

-dostępności komunikacyjno -informacyjnej

 

 

HARMONOGRAM PRAC

ZESPOŁU D/S MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W POTULICACH DO REALIZACJI W ROKU 2024

            W Harmonogramie Prac Zespołu na rok 2024 w tutejszej jednostce zostały uwzględnione niewykonane prace po przeprowadzonych audytach oraz  działania ujęte i  związane z obowiązywaniem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2030 w zakresie jak poniżej:

 

1. Zakupić i zamontować platformy schodowe do budynku bursy (sala wokand) oraz budynku magazynowo - administracyjnego (kantyna-wypiska, magazyn odzieżowy) - przewidywany termin realizacji – do końca roku 2024 - zakup zostanie dokonany po otrzymaniu środków finansowych na zakupy inwestycyjne w § 6060

2. W zakresie dostosowania stanowiska komputerowego dla osób niedowidzących, niemówiących i niedosłyszących (dostępność aktów prawnych np.: BIP w  oprogramowanie

i sprzęt  - przewidywany termin realizacji – do końca roku 2024 - zakup zostanie dokonany po otrzymaniu środków finansowych na zakupy tj.:

-klawiaturę z linijką braillea;

-zestaw głośnikowy dla niedosłyszących;

-specjalistyczne oprogramowanie dla niedowidzących z tłumaczem głosowym; 

3. Przeprowadzenie kursu dla osadzonych ,,Opiekuna Osób chorych, starszych lub niepełnosprawnych" w jednostce – środki FPPoPP – FS

Format: pdf, Rozmiar pliku: 1681 kB, Język: PL Rozmiar: 1.6 MB

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl

Raport o stanie dostępności utworzony na podstawie specjalnego generatora deklaracji dostępności: https://deklaracja-dostepnosci.info/generator

Oświadczenie w sprawie dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zakład Karny w Potulicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-20

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszytkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

- na stronie działają skróty klawiaturowe.

- nie wszytskie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

- brak elementów w sekcji <title> strony co jednak nie ma wpływu na poprawność konstrukcji strony oraz jej funkcjonalność

- brak jednoznacznych identyfikatorów (opisów) dla elementów np. wyszukiwania, co jednak nie ogranicza samej samej funcjonalności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-06

Data ostatniego przeglądu oświadczenia dnia 2022-07-28

 

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonych  w roku 2021 audytów zewnętrznych przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko - Pomorski w Bydgoszczy oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski w Zakładzie Karnym w Potulicach oraz oddziale zewnętrznym.

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

Zakład Karny w Potulicach posiada możliwość komunikacji telefonicznej, poprzez pocztę elektroniczną a na pisemną prośbę instytucja ma możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Karnego Nr 29/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w Potulicach istnieje możliwość zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczeń tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Wzór zgłoszenia na stronie w zakładce deklaracja dostępności oraz w zakładce dostęp alternatywny.

W budynku Zakładu nie ma pętli indukcyjnych. 

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z internetowego wideotłumacza.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dojazd do Zakładu Karnego w Potulicach:

- budynek Zakładu Karnego w Potulicach znajduje się przy ulicy Aleja Parkowa 1. Dojazd jest możliwy komunikacją podmiejską: autobus – przystanek Zakład Karny.

Przed wejściem do budynku (brama główna) umieszczono napis WEJŚCIE w języku BRAILLE.

Przy wejściu głównym budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. W miejscu wydawania przepustek do wejścia na teren jednostki umieszczono procedury wejścia do jednostki oraz stworzono karty komunikacyjne dla osób głuchych informujące jakie czynności wykonywane są kolejno w  momencie wejścia do zakładu karnego. Umieszczono również informację dla osób głuchych wchodzących do jednostki jak należy się zachowywać w czasie widzeń z osadzonym.

W budynkach mieszkalnych umieszczono karty komunikacji dla osadzonego z dysfunkcją słuchu dotyczącą funkcjonowania w przestrzeni budynku mieszkalnego oraz funkcjonowania w sali widzeń.
Zamieszczono również kartę komunikacyjną w postaci piktogramów dla funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach mieszkalnych.

W budynku Służby Zdrowia celem ułatwienia kontaktu osobie ze szczególnymi potrzebami z lekarzem.

W gablotach informacyjnych umieszczono informację, że osadzony ma możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Przed Zakładem Karnym w Potulicach oraz Oddziałem Zewnętrznym w Potulicach znajdują się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie Zakładu Karnego w Potulicach obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Schody prowadzące do wejścia głównego, jak również schody w budynku są odpowiednio oznakowane w sposób ułatwiający poruszenie się osobom słabowidzącym. Oznakowano krawędzie chodników w miejscach ich obniżenia i przejść przez jezdnię. Oznakowano również stopnie schodów. Oznakowano drzwi "na wysokość ok 1,4 m."

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonych  w roku 2021 audytów zewnętrznych przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko - Pomorski w Bydgoszczy oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski w Zakładzie Karnym w Potulicach oraz oddziale zewnętrznym.

APLIKACJE MOBILNE

Zakład Karny w Potulicach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_potulice@sw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 587-44-40. Tą samą drogą można składać wnioski o zapewnienie dostępności oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Deklaracja dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

wideotlumacz_stanowisko1.png

Format: pdf, Rozmiar pliku: 850 kB, Język: PL Rozmiar: 849.2 kB
Format: pdf, Rozmiar pliku: 739 kB, Język: PL Rozmiar: 738.1 kB
Format: doc, Rozmiar pliku: 47 kB, Język: PL Rozmiar: 47.0 kB
Format: wav, Rozmiar pliku: 10566 kB, Język: PL
Format: txt, Rozmiar pliku: 4 kB, Język: PL
Format: pdf, Rozmiar pliku: 75 kB, Język: PL

Koordynator do spraw dostępności:

mł. chor. Aleksandra Pawlak
wychowawca ds. postpenitencjarnych

tel. (52) 587-44-40

e-mail: aleksandra.pawlak2@sw.gov.pl

Koordynator do spraw dostępności Oddziału Zewnętrznego w Potulicach:

por. Robert Kawałek

Tel.: (52) 587-44-80 / (52) 587-44-83

E-mail: oz_potulice@sw.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna:

ppor. Maciej Kulmatycki, Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego

e-mail: maciej.kulmatycki@sw.gov.pl

Dostępność cyfrowa i komunikacyjno-informacyjna:

Format: pdf , Rozmiar pliku: 739 kB, Język: PL Rozmiar: 738.1 kB
Format: wav, Rozmiar pliku: 5825 kB, Język: PL
Format: txt, Rozmiar pliku: 2 kB, Język: PL
Format: wav, Rozmiar pliku: 48,2 kB, Język: PL
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej