Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Przemyślu, jest Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu
Adres: ul. Rokitniańska 1, 37-700 Przemyśl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Przemyślu

kpt. Beata Pijanowska
e-mail: iod_zk_przemysl@sw.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz na podstawie art. 13 RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu, ul. Rokitniańska 1, 37-700 Przemyśl, e-mail: zk_przemysl@sw.gov.pl

2. W Zakładzie Karnym w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod_zk_przemysl@sw.gov.pl

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO lit. C oraz na podstawie art. 22 (2) kp. Zakład Karny w Przemyślu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

- zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej,

- zapewnienie bezpieczeństwa mienia Skarbu Państwa,

- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- realizacji czynności wykonywanych przez osoby ubiegające się o wstęp na teren jednostki lub opuszczające teren jednostki,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach stosowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami tymi mogą być: organy publiczne, instytucje i inne podmioty uprawnione do dostępu do otrzymania danych osobowych, właściwe podmioty, dostawcy usług, przetwarzających dane w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. W związku z przetwarzaniem przez Zakład Karny w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do:

- dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawnić informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zakład Karny w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany i nie podlega profilowaniu.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 24 ust. 4 pkt. 4b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 2022.2470 tj.).

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

    Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych   w związku   z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019   poz. 125) informuję że:

1). Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu, adres: Zakład Karny w Przemyślu,  37-700 Przemyśl, ul. Rokitniańska 1, tel. (16) 16 678 92 71, adres poczty elektronicznej zk_przemysl@sw.gov.pl.

2).  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:  iod_zk_przemysl@sw.gov.pl.

3). Pana(i) dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4). Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,   00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia Pana  praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Ponadto ma Pan prawo żądania od administratora:

- dostępu do danych osobowych,

- sprostowania lub usunięcia danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

    Na podstawie art. 22 pkt.  3  Ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r o ochronie danych osobowych przetwarzanych  w związku   z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (Dz. U.  2019, poz. 125) informuję, że:

1). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana jest art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku  z zapobieganiem  i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019, poz. 125).

2). Okres, przez który Pana dane będą przechowywane,  ustalany jest indywidualnie na podstawie zarządzenia  nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego  w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. W przypadku próśb i wniosków osadzonych załatwionych pozytywnie - kategoria archiwalna A, pozostała dokumentacja dotycząca próśb i wniosków osadzonych - kategoria archiwalna B3.

3). Odbiorcami, którym Pana(i) dane osobowe mogą zostać ujawnione w toku załatwiania Pana(i) wniosku, prośby są organy postępowania wykonawczego wymienione w art.  2 ustawy z 06.06.1997 r. kkw Dz. U. 2020.523 tj.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej