Wzór prawidłowo wypełnionego przelewu

 WYPISKA!!! 

Zakład Karny w Przytułach Starych
nazwa odbiorcy
NBP O/O Warszawa
29 1010 1010 0063 3413 9120 0000
nr rachunku odbiorcy
Kwota   500,00
nr rachunku zleceniodawcy ( przelew) kwota słownie (wpłata)
Nr rachunku lub kwota
Nazwa zleceniodawcy
Kowalska Halina
tytułem
Kowalski Jan syn Kazimierza

 

E-PACZKA

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

Odbiorca : Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

Wpłacający:  imię i nazwisko, adres – dane osoby dokonującej wpłaty, kantynaa.zk.przytulystare@pgsw.pl 

Nr konta: BGK 76 1130 1017 0020 1458 9320 0061

W tytule przelewu: Imię i nazwisko osadzonego oraz imię ojca.

 

W sprawie realizacji paczek, wpłat na paczki dla osadzonych: prosimy kontaktować się pod nr telefonu 22 328 61 41 (tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje) !!!

 

 

Zasady ogólne udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych

Zasady udzielania widzeń

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 29 764 89 22 w dni robocze w godzinach 10:00 – 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

1. Widzenie trwa 60 minut.

2. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 kodeksu karnego wykonawczego.

3. Skazani, o których mowa w art. 87a (skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15), mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

4. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

5. Widzenia udzielane są w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt,

6. W trakcie widzenia zezwala się ma spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,

7. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia,

8. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, może nie zostać ono udzielone - decyzję podejmuje dyrektor jednostki,

9. Osoba ubiegająca się o widzenie powinna zgłosić się do jednostki 40 minut przed planowanym widzeniem,

10. Ustalenie dnia i godziny widzenia:

PORZĄDEK WEWNĘTRZNY ZAKŁADU KARNEGO W PRZYTUŁACH STARYCH

 

§ 25

1. Widzenia realizowane są w salach widzeń paw. A oraz paw. B w godz. 8:30 – 15:30.

2. Widzenia dla osadzonych zakwaterowanych w pawilonie A odbywają się w godz. 8:30 – 15:30:

  1. w każdą środę miesiąca – skazani ze wszystkich oddziałów mieszkalnych.

  2. w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca – skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach mieszkalnych numer II, III, IV.

  3. w drugą i czwartą niedzielę miesiąca – skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach mieszkalnych numer I, V, VI, VII.

  4. w ostatnią niedzielę miesiąca – skazani niezatrudnieni ze wszystkich oddziałów mieszkalnych.

  5. w każdą niedzielę miesiąca – skazani zatrudnieni poza terenem jednostki organizacyjnej;

  6. za zgodą dyrektora, po uprzedniej opinii pracodawcy, widzenia dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki mogą być wyjątkowo udzielone w środy;

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na widzenie w innym dniu niż ww.

4. Nagroda o której mowa w art. 138§1 pkt. 2 kkw. (zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej) odbywa się w dni widzeń dla danego oddziału w pawilonie A, w godzinach 8:30 – 15:30.

5. Nagroda o której mowa w art. 138 §1, pkt. 3 kkw (zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej), odbywa się w każdy piątek, w godzinach 9:00 –15:00, w wyznaczonym pomieszczeniu w pawilonie A, dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki oraz w przyzakładowej hali produkcyjnej w soboty w godzinach 9:00 –15:00.

 

§ 26

1.Widzenia dla skazanych zakwaterowanych w pawilonach B, C, D odbywają się w każdy czwartek, piątek i każdą sobotę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30 oraz w niedzielę w godz. 13:00 – 15:30, zgodnie z poniższym grafikiem:

a) skazani, których nazwisko zaczyna się na litery od A do Ł – każdy czwartek oraz druga sobota i druga niedziela miesiąca,

b) skazani, których nazwisko zaczyna się na litery od M do Ż – każdy piątek oraz czwarta sobota i czwarta niedziela miesiąca,

c) skazani zatrudnieni w hali produkcyjnej pierwsza i trzecia sobota miesiąca oraz pierwsza i trzecia niedziela miesiąca

2. Nagrody o których mowa w art. 138 §1, pkt. 2 kkw oraz art. 138 §1, pkt. 3 kkw (zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej oraz zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej), odbywają się w dniu widzeń.

3. Nagrody o których mowa w art. 138 §1, pkt. 2 kkw oraz art. 138 §1, pkt. 3 kkw (zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej oraz zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej) oraz widzenia dłuższe niż regulaminowe (60 minut) będą udzielane w miarę możliwości.

 

§ 27

1. Skazani i tymczasowo aresztowani termin widzenia ustalają z właściwym wychowawcą, niepóźniej niż w dniu poprzedzającym planowane widzenie.

2.Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 29 764 89 22 w dni robocze w godzinach 10:00 – 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

§ 28

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w każdą niedzielę w godz. 8:30-12:00

2. Osoba chcąca uzyskać widzenie z tymczasowo aresztowanym, powinna przedłożyć funkcjonariuszwi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki dokument tożsamości wraz z aktualnym zarządzeniem o zgodzie na widzenie, wydanym przez organ / organy dysponujące.

3. W przypadku, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim, podczas widzenia z tymczasowo aresztowanym, tj. jego przedstawiciel ustawowy, pozostający na wolności lub pełnoletnia osoba najbliższa, nie uzyska zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - dyrektor jednostki wyznacza osobę spośród funkcjonariuszy lub pracowników, do uczestniczenia w widzeniu małoletnich do lat 15.

4. Tymczasowo aresztowani, którzy chcą skorzystać z dłuższego widzenia, są zobowiązani przed rozpoczęciem widzenia poinformować funkcjonariusza nadzorującego widzenia o powyższym fakcie.

5. Widzenia osób tymczasowo aresztowanych będą realizowane bez względu na fakt zgłoszenia terminu, o którym mowa w § 28 ust. 1. W przypadku dokonania powyższego zgłoszenia wychowawcy, widzenie osoby tymczasowo aresztowanej będzie realizowane w ustalonym terminie".

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na koniec roku obrotowego przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe, informujemy iż widzenia w okresie 30-31.12.2023 r. będą odbywały się bez możliwości dokonywania zakupów w kantynie.

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

  • Odbiorca : Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
  • Wpłacający:  imię i nazwisko, adres – dane osoby dokonującej wpłaty, kantynaa.zk.przytulystare@pgsw.pl 

Nr konta: BGK 76 1130 1017 0020 1458 9320 0061

  • W tytule przelewu: Imię i nazwisko osadzonego oraz imię ojca.

! Przy realizacji paczek higienicznych należy odesłać ORYGINALNY druk wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres jednostki z dopiskiem "kantyna" !

W sprawie realizacji paczek, wpłat na paczki dla osadzonych: prosimy kontaktować się pod nr telefonu 22 328 61 41 (tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje) !!!

 

NBP O/O Warszawa

Przytuły Stare ul. Główna 32
07-411 Rzekuń

29 1010 1010 0063 3413 9120 0000

DYREKTOR Zakładu Karnego w Przytułach Starych przyjmuje interesantów w sprawach próśb i skarg dotyczących osadzonych, w dniach od wtorku do piątku, w godz. 8.30 – 15.30 oraz w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00 w budynku administracyjnym Zakładu Karnego w Przytułach Starych.


Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych przyjmują interesantów w dni robocze – od wtorku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00 , a w poniedziałki -14.00 – 17.00.
 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej