Wzór prawidłowo wypełnionego przelewu

  Przelew

Zakład Karny w Przytułach Starych
nazwa odbiorcy
NBP O/O Warszawa
29 1010 1010 0063 3413 9120 0000
nr rachunku odbiorcy
Kwota   500,00
nr rachunku zleceniodawcy ( przelew) kwota słownie (wpłata)
Nr rachunku lub kwota
Nazwa zleceniodawcy
Kowalska Halina
tytułem
Kowalski Jan syn Kazimierza

Zasady ogólne udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenie trwa 60 minut.

2. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 kodeksu karnego wykonawczego.

3. Skazani, o których mowa w art. 87a (skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15), mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

4. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

5. Widzenia udzielane są w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt,

6. W trakcie widzenia zezwala się ma spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,

7. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia,

8. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, może nie zostać ono udzielone - decyzję podejmuje dyrektor jednostki,

9. Osoba ubiegająca się o widzenie powinna zgłosić się do jednostki 40 minut przed planowanym widzeniem,

10. Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 29 744 40 53 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_przytuly_stare@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Sposób organizacji widzeń

Widzenia udzielane są w dniach:

środa – skazani pawilon A

piątek – skazani pawilon B

sobota – skazani pawilon B

niedziela – tymczasowo aresztowani, skazani pawilon A

w godzinach 8:00 – 16:00.

 

- pierwsza i trzecia niedziela miesiąca - skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach: II, III, IV,

- druga i czwarta niedziela miesiąca - skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach: I, V, VI, VII,

- ostatnia niedziela miesiąca – skazani niezatrudnieni ze wszystkich oddziałów mieszkalnych,

- skazani zatrudnieni poza terenem jednostki korzystają z widzeń w każdą niedzielę.

Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

Odbiorca : Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

Wpłacający:  imię i nazwisko, adres – dane osoby dokonującej wpłaty

Nr konta: BGK 76 1130 1017 0020 1458 9320 0061

W tytule przelewu: Imię i nazwisko osadzonego oraz imię ojca.

Cennik towarów w kantynie ZK w Przytułach Starych obowiązujący od dnia 12.04.2022r. Rozmiar: 20.4 kB

NBP O/O Warszawa

Przytuły Stare ul. Główna 32
07-411 Rzekuń

29 1010 1010 0063 3413 9120 0000

DYREKTOR Zakładu Karnego w Przytułach Starych przyjmuje interesantów w sprawach próśb i skarg dotyczących osadzonych, w dniach od wtorku do piątku, w godz. 8.30 – 15.30 oraz w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00 w budynku administracyjnym Zakładu Karnego w Przytułach Starych.


Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych przyjmują interesantów w dni robocze – od wtorku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00 , a w poniedziałki -14.00 – 17.00.
 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej