Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-siedlcach

Strona internetowa Zakładu Karnego w Siedlcach jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Zakład Karny w Siedlcach nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniana treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności Zakładu Karnego w Siedlcach).

Zakład Karny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Zakładu Karnego w Siedlcach, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

- na stronie działają skróty klawiaturowe.

- nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.21

Aktualizacja deklaracji: 2022.04.14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Zakładu Karnego w Siedlcach:

Budynki Zakładu Karnego w Siedlcach znajdują się przy ul. Piłsudskiego 47. Dojazd do Zakładu Karnego możliwy jest autobusem miejskim - przystanek znajduje się naprzeciwko Zakładu Karnego (po drugiej stronie ulicy) lub pociągiem- stacja PKP znajduje się 800 m od Zakładu Karnego. Do jednostki penitencjarnej prowadzi ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, po której swobodnie można poruszać się wózkiem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku administracji Zakładu Karnego w Siedlcach od ulicy Piłsudskiego prowadzi jedno wejście. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada parter oraz dwa piętra. Na parter i piętra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie ma toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku administracji. Zakład Karny zapewni dostęp alternatywny w zakresie pokonania barier architektonicznych.

Na teren jednostki penitencjarnej dla osób odwiedzających osadzonych istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim przez bramę główną. Obiekt jest terenem zamkniętym, chronionym całodobowo.

Każdy interesant po terenie jednostki porusza się w asyście funkcjonariusza lub pracownika. Do budynku sali widzeń istnieje możliwość wejścia/wjazdu wózkiem inwalidzkim. W sali widzeń znajduje się łazienka dostosowana również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku administracji i sali widzeń istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Zakład Karny w Siedlcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: zk_siedlce@sw.gov.pl   lub dzwoniąc na numer telefonu +25 782 13 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść, barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa) oraz inny sposób zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Informacje dodatkowe

Zakład Karny w Siedlcach jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Udogodnienia

1. Możliwość zmiany wielkości czcionki.

2. Możliwość zmiany kontrastu.

Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Siedlcach

por. Anna Niewiadomska-Woźniak

ul. Piłsudskiego 47

08-110 Siedlce

tel. (25) 785-13-06

e-mail:  Anna.Niewiadomska-Wozniak@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej