Koordynator do spraw dostępności 

ppor. Lidia Śpiewak-Piasecka

e-mail: lidia.spiewak-piasecka@sw.gov.pl

tel: (043) 827 06 65

Opis Jednostki

 

Więzienie w Sieradzu powstało z inicjatywy Fryderyka Skarbka w 1836 r. w budynkach po manufakturze. Karę wykonywano tam w systemie celkowym auburnskim (więźniowie w nocy byli odosobnieni pojedynczo w celi, zaś w dzień pracowali wspólnie). W roku 1868 więzienie przejęli Rosjanie. Posiadało ono już wówczas własny szpital, kaplicę, fabrykę płótna i przędzalnię. W okresie II Rzeczypospolitej więzienie służyło polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W czasie II Wojny Światowej, wykorzystywane przez hitlerowców, stało się miejscem martyrologii Polaków. Po wojnie obiekt w dalszym ciągu pełnił funkcje izolacyjne. W 1956 r. został podporządkowany resortowisprawiedliwości. 

Zakład Karny w Sieradzu może pomieścić 758 osadzonych mężczyzn. Jest jednostką typu zamkniętego z oddziałami typu półotwartego dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy oraz aresztu śledczego. W wyodrębnionym oddziale terapeutycznym przebywają osoby z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzone umysłowo (87 miejsc). Służbę w sieradzkim więzieniu pełni 250 funkcjonariuszy. Zatrudnieni są również pracownicy cywilni.

Podczas odbywania kary osadzeni mogą korzystać z biblioteki, świetlic i zewnętrznych siłowni, Świetlica centralna pełni także funkcję kaplicy. Przy udziale instytucji lokalnych organizowane są dla nich imprezy kulturalno-sportowe. Organizowane są również zajęcia przeciwdziałające alkoholizmowi i aktywizujące zawodowo.

Opieka medyczna świadczona jest przez zatrudnionych w ambulatorium lekarzy i pielęgniarki. Izba chorych dysponuje 8 miejscami dla chorych.

Zakład jest otwarty na współpracę w zakresie zatrudnienia skazanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze. Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które zatrudniają osadzonych zarówno wewnątrz jednostki jak i na swoim terenie. Największym kontrahentem jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w którym pracuje około 80 osadzonych. 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/zakład karny-w-Sieradzu

Zakłada Karny w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w  sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_sieradz@sw.gov.pl .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 8270 600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego w Sieradzu

Zakład Karny w Sieradzu znajduje się przy ulicy Orzechowej 5. Do jednostki penitencjarnej można dojechać linią autobusową nr 2,7,Z, E. Przstanek autobusowy znajduje się przy ulicy Sienkiewicza. Z przystanku autobusowego od strony Leroy Merlin należy kierować się w lewą stronę ok 500m. Następnie należy skręcić w lewo w ulicę Orzechową i dojść do samego jej końca. Wejście do jednostki penitencjarnej znajduje się po lewej stronie. Z przystanku autobusowego znajdującego się po durgiej stronie niedaleko galerii handlowej PAWŁOS kierujemy się w prawą stronę ok 300m do przejścia dla pieszych na dugą stronę ulicy Sinkiewicza. Następnie skręcamy w prawo ok 100m po czym skręcamy w lewo w ulicę Orzechową i dochodzimy do samego jej końca. Wejście do jednostki penitencjarnej znajduje się po lewej stronie.

Na parkingu przy zakładzie karnym znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

 

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, a nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępności to mamy obowiązek zapewnić Ci dostęp alternatywny.
 

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:
a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;
b) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 

Na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu istnieje możliwość poruszania się w asyście innej osoby, niezbędnej do pomocy. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Jeżeli posługujesz się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób GłuchoNiewidomych) możesz przyjść z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, każdorazowo prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania. Możesz zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Twoje żądanie powinno zawierać:
 

a) Twoje dane;
b) wskazanie, o którą stronę internetową, aplikacją mobilna lub dokument chodzi;
c) sposób kontaktu z Tobą;
d) formę w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.
 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej