Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Żytkowicach:

•    osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Żytkowicach
•    telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  pod numerem telefonu: 48 621 12 65
•    za pośrednictwem faxu pod numerem: (48) 61-46-030 ;
•    pocztą elektroniczną pod adresem: zk_zytkowice@sw.gov.pl
•    za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
•    zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 Dojazd do Zakładu Karnego w Żytkowicach

Zakład Karny w Żytkowicach położony jest w gminie Garbatka Letnisko. Tuż przy jednostce penitencjarnej znajduje się przystanek kolejowy na trasie Radom-Dęblin. Przed Zakładem Karnym są wydzielone i oznakowane  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność i oznakowanie budynku

Architektura jednostki dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Funkcjonariusz pełniący służbę w biurze przepustek udziela wszelkiej niezbędnej pomocy.

 

Opis jednostki wersja audio link poniżej:

Zakałda Karny w Żytkowicach

Dla osób z utrudnieniami w komunikacji

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pana Wojciecha Ślażyńskiego

Dane kontaktowe:

Wojciech Ślażyński

e-mail: wojciech.slazynski@sw.gov.pl

tel. 48 621 12 65

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Żytkowicach:

•    osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Żytkowicach
•    telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  pod numerem telefonu: 48 621 12 65
•    za pośrednictwem faxu pod numerem: (48) 61-46-030 ;
•    pocztą elektroniczną pod adresem: zk_zytkowice@sw.gov.pl
•    za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
•    zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-zytkowicach

Zakład Karny w Żytkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zakład Karny w Żytkowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Powody braku spełaniania wymagań

Filmy i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ppor. Wojciech Ślażyński, wojciech.slazynski@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 621 12 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zakład Karny w Żytkowicach położony jest w gminie Garbatka Letnisko. Tuż przy jednostce penitencjarnej znajduje się przystanek kolejowy na trasie Radom-Dęblin. Dojście ze stacji kolejowej Żytkowice nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dojazd bezpośrednio do jednostki możliwy jest jedynie indywidualnym środkiem transportu. Przed Zakładem Karnym są wydzielone i oznakowane 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Architektura jednostki częściowo dostosowana jest do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Funkcjonariusz pełniący służbę w biurze przepustek udziela wszelkiej niezbędnej pomocy. Na terenie Zakładu Karnego obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Funkcjonariusz asystujący odpowiedzialny jest za ewentualną ewakuację w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Osoby posługujące się językiem migowym proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z koordynatorem ds. dostępności.

 

Deklaracja dostępności dla strony internetowej

Poniżej kliknij w link w celu pobrania wniosku dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Dla osób z utrudnieniami w komunikacji

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pana Wojciecha Ślażyńskiego

Dane kontaktowe:

Wojciech Ślażyński

e-mail: wojciech.slazynski@sw.gov.pl

tel. 48 621 12 65

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Żytkowicach:

•    osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Żytkowicach
•    telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  pod numerem telefonu: 48 621 12 65
•    za pośrednictwem faxu pod numerem: (48) 61-46-030 ;
•    pocztą elektroniczną pod adresem: zk_zytkowice@sw.gov.pl
•    za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
•    zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 Dojazd do Zakładu Karnego w Żytkowicach

Zakład Karny w Żytkowicach położony jest w gminie Garbatka Letnisko. Tuż przy jednostce penitencjarnej znajduje się przystanek kolejowy na trasie Radom-Dęblin. Przed Zakładem Karnym są wydzielone i oznakowane  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność i oznakowanie budynku

Architektura jednostki dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Funkcjonariusz pełniący służbę w biurze przepustek udziela wszelkiej niezbędnej pomocy.

Wersja audio: Dla osób z utrudnieniami w komunikacji

W plikach audio umieszczonych poniżej znajdują się wybrane informacje dotyczące Zakładu Karnego w Żytkowicach:


Ważne telefony

Rachunek bankowy

Dane kontaktowe do jednostki

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej