Koordynator do spraw dostępności:
st. kpr. Dawid Komorowski
st. instruktor ds. administracyjnych
tel. (54) 235-03-69
e-mail: Dawid.Komorowski@sw.gov.pl

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

Koordynator do spraw dostępności - plik audio dla osób słabo widzących Rozmiar: 290.7 kB
Koordynator do spraw dostępności - tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 145 bytes
Koordynator do spraw dostępności - plik w formacie pdf Rozmiar: 21.4 kB

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

Opis jednostki w języku migowym dla niesłyszących Rozmiar: 66.0 MB
Inspektor ochrony danych - plik audio dla osób słabo widzących Rozmiar: 390.7 kB
Inspektor Ochrony Danych - tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 197 bytes
Inspektor Ochrony Danych - plik w formacie pdf Rozmiar: 23.3 kB
Ważne telefony - plik audio dla osób słabo widzących Rozmiar: 2.7 MB
Rzecznik prasowy - plik audio dla osób słabo widzących Rozmiar: 772.4 kB
Opis jednostki - plik audio dla osób słabo widzących Rozmiar: 4.0 MB
Kierownictwo - plik audio dla osób słabo widzących Rozmiar: 508.7 kB
Kierownictwo - tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 376 bytes
Opis jednostki - tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 3.8 kB
Rzecznik prasowy - tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 456 bytes
Rzecznik prasowy - tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 1.3 kB
Kierownictwo - plik w formacie pdf Rozmiar: 17.3 kB
Ważne telefony - plik w formacie pdf Rozmiar: 33.8 kB
Rzecznik prasowy - plik w formacie pdf Rozmiar: 24.2 kB
Opis jednostki - plik w formacie pdf Rozmiar: 43.1 kB

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

Plan działania na rzecz poprawy dostępności na lata 2022-2025 Rozmiar: 2.1 MB

Deklaracja dostępnościdla tej strony www.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Rozmiar: 106.3 kB

Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-we-wloclawku

Zakład Karny we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 15.04.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.01.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.
Na stronie działają skróty klawiaturowe.
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Data sporządzenia oświadczenia: 31.03.2022 r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu oświadczenia: 12.09.2022 r.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_wloclawek@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 235 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego we Włocławku:

Zakład Karny we Włocławku znajduje się przy ulicy Bartnickiej 10.

Dojazd jest możliwy komunikacją miejską: autobus linii 11, 17. Przy Zakładzie Karnym we Włocławku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe.

Na terenie Zakładu Karnego we Włocławku istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Ponadto w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00 istnieje możliwość skorzystania z internetowego tłumaczenia jezyka migowego dostępnego pod adresem: http://tlumacz.migam.org/centralny-zarząd-służby-więziennej.

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

Deklaracja dostępności - plik audio dla osób słabo widzących Rozmiar: 2.3 MB
Deklaracja dostępności - tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 3.7 kB
Deklaracja dostępności w formacie pdf Rozmiar: 43.9 kB

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:
a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;
b) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi
realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla
tych osób.
Na terenie zakładu Karnego we Włocławku istnieje możliwość
poruszania się w asyście innej osoby, niezbędnej do pomocy.
Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Jeżeli posługujesz się
językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System
Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) możesz przyjść z własnym tłumaczem lub
własnym urządzeniem, każdorazowo prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie
terminu spotkania.
Możesz zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych
w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Twoje żądanie powinno zawierać:
a) Twoje dane;
b) wskazanie, o którą stronę internetową, aplikacją mobilna lub dokument
chodzi;
c) sposób kontaktu z Tobą;
d) formę w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w
ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności
nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Deklaracja dostepności dla tej strony www.

Dostęp alternatywny - plik audio dla osób słabo widzących Rozmiar: 2.2 MB
Dostęp alternatywny - plik w formacie PDF Rozmiar: 25.3 kB
Dostęp alternatywny - tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 2.1 kB
Komunikacja - plik w formacie PDF Rozmiar: 126.3 kB
Podstawowe zasady ewakuacji osób z trudnościami w poruszaniu się - plik w formacie pdf Rozmiar: 54.5 kB
Zasady wejścia osoby z psem asystującym - plik w formacie PDF Rozmiar: 56.2 kB
Wniosek o zapewnienie dostępności Rozmiar: 30.0 kB
Skarga na brak dostępności Rozmiar: 20.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej