Zakład Karny we Włodawie znajduje się przy ul. Żołnierzy WiN 19 we Włodawie.

Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie kieruje Zakładem Karnym we Włodawie i jest przełożonym funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników cywilnych wykonujących pracę w jednostce. Zakres działania dyrektora zakładu karnego został określony w art. 13 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 10 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w Zakładzie Karnym we Włodawie wyznaczono osoby do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności:

plut. Karol Kulgawiuk
nr telefonu: 82 572 68 17
adres e-mail: Karol.Kulgawiuk@sw.gov.pl

Deklaracja dostępności dla strony internetowej: sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-we-wlodawie

Zakład Karny we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strona internetowa Zakładu Karnego we Włodawie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Zakład Karny we Włodawie jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w zakładce: Koordynator dostępności, pod wymienione numery telefonów i adresy mailowe. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego we Włodawie:

Budynek Zakładu Karnego we Włodawie znajduje się przy ulicy Żołnierzy WiN 19. Dojazd  jest możliwy jest od strony miasta Włodawy tj. od ulicy Długiej oraz od strony zachodniej tj. od ulicy Korolowskiej. Przed zakładem znajdują się wydzielone i oznakowane  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku administracyjnego nie znajduje się podjazd pochyły. Na biurze przepustek  dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych.Przy wejściu głównym budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. Schody prowadzące do wejścia głównego jak również schody w budynku są odpowiednio oznakowane w sposób ułatwiający poruszenie się osobom słabowidzącym. Na terenie Zakładu Karnego we Włodawie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Interesanci przyjmowani są w wyznaczonym przez kierownika jednostki pomieszczeniu, we wcześniej uzgodnionym terminie.

Aplikacje mobilne

Zakład Karny we Włodawie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego we Włodawie:

• osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19;

• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 82 572 68 10;

• za pośrednictwem faxu pod numerem: 82 572 53 28;

•pocztą elektroniczną pod adresem: zk_wlodawa@sw.gov.pl ;

• za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej