a79f5618a870fe3c0c4bdf11e4d2d0cfdeb5b0e4.png

"Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie",  finansowanego  z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, czas trwania projektu kwiecień 2020 — czerwiec 2022

 

W Zakładzie Karnym we Włodawie realizowany jest projekt pn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Czas realizacji projektu to kwiecień 2020r. - czerwiec 2022r. Jest to przedsięwzięcie, które po raz pierwszy na taką skalę proponuje osobom pozbawionym wolności udział w mediacji jako formie rozwiązywania konfliktów i sporów będących następstwem przestępstwa. Projekt jest przygotowany i realizowany przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Kierownikiem projektu jest ppor. Anna Gmurowska.

1. Główny cel projektu: Zmniejszenie powrotności do przestępstw oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez zastosowanie mediacji jako formy sprawiedliwości naprawczej.

2. W projekcie poprzez sformułowanie „mediacja” - rozumie się dobrowolną i poufną metodę rozwiązywania sporów (kryzysów), powstałych w wyniku przestępstwa.  Strony sporu, z pomocą bezstronnego mediatora, dochodzą do porozumienia. Warunkiem udziału w projekcie jest to, że co najmniej jedną ze stron sporu jest osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności w jednej z  jednostek penitencjarnych okregu lubelskiego i wystąpiła z inicjatywą mediacji pozasądowej w sprawach, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

3. Finansowanie:

 • mediacje pozasądowe finansowane są z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (projekt),
 •  mediacje sądowe  finansowane są ze środków Skarbu Państwa (poza projektem)

W programie pilotażowym nieodpłatnie realizowane są wyłącznie mediacje dotyczące sporów (kryzysów) powstałych w wyniku przestępstwa.

4. Liczba mediacji przewidzianych do realizacji  w ramach  projektu:

 • w roku 2021r. ustalono limit do 100 mediacji we wszystkich jednostkach penitencjarnych objętych działaniami projektowymi,
 • w roku 2022r. ustalono limit do 50 mediacji we wszystkich jednostkach penitencjarnych objętych działaniami projektowymi.

5. Wszczęcie mediacji może nastąpić w szczególności:

 • na wniosek uczestnika projektu- jednej ze stron pod warunkiem, że pozostałe strony wyraziły zgodę na mediację;
 • na zgodny wniosek stron.

6. Uczestnik projektu to osoba zainteresowana udziałem w mediacji realizowanej na zasadach określonych w Regulaminie, która zainicjowała prowadzenie mediacji pozasądowej składając deklarację udziału w Projekcie w celu rozwiązania sporów powstałych w wyniku przestępstwa.

7. Finalnym etapem postępowania mediacyjnego jest  zawarcie ugody pomiędzy stronami. Sytuacje niezawarcia ugody mogą wynikać  m. in. z powodu:

 • ponownego, nieusprawiedliwionego niestawienia się przez tą samą stronę postępowania na posiedzenie mediacyjne;
 • pisemnej rezygnacji z prowadzenia mediacji zgłoszonej przez stronę lub strony postępowania mediacyjnego;
 • pisemnego oświadczenia mediatora o bezcelowości lub niemożności prowadzenia mediacji.

8. Skutki zawarcia mediacji:

 • możliwość rozwiązania kryzysów, wynikłych z przestępstwa oraz odbudowanie lub poprawa relacji zachwianych w wyniku przestępstwa,
 • uzyskanie zadośćuczynienia moralnego i/lub materialnego, przeprosin przez ososbę pokrzywdzoną przestepstwem,
 • zakończenie konfliktu lub jego załagodzenie poprzez wypracowanie przez strony konfliktu własnej, wspólnie zaakceptowanej, zgodnej z prawem ugody.

9. Koordynatorzy ds. mediacji w okręgu lubelskim:

W celu sprawnej realizacji działań projektowych  jednostki okręgu lubelskiego zostały podzielone na dwie grupy, adekwatnie do obszaru działania sądów okręgowych.  W obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie, zgodnego z właściwością dla Zakładu Karnego we Włodawie, jako koordynatora wyznaczono mjr Joannę Turowską z Aresztu Śledczego w Lublinie.

W Zakładzie Karnym we Włodawie osobą wyznaczoną do współpracy z koordynatorem oraz z  mediatorem pełniącym dyżur w jednostce jest kpt. Katarzyna Haponiuk - nr. tel. (0-82) 572-68-50

W poniedziałki w tutejszej jednostce dyżur pełni mediator. W związku z tym wyznaczono i przygotowano pokój mediacyjny, który służy nie tylko do prowadzenia dyżurów mediacyjnych i spotkań informacyjnych z osadzonymi. W ramach projektu – w celu wyposażenia pokoi mediacyjnych –  zakupiono stół, krzesła, szafę na dokumenty oraz sprzęt komputerowy z drukarką i ruterem LTE, dzięki czemu może on służyć także do przeprowadzenia mediacji. W szczególności mediacji prowadzonej w formie pośredniej – kiedy to strony nie spotykają się osobiście, a mediator przekazuje propozycje rozwiązania sporu po wcześniejszych indywidualnych spotkaniach z każdym z osobna.

Więcej na temat projektu oraz aktualności dotyczących jego realizacji znajduje się na stronie:MEDIACJA I SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej