Służba Więzienna realizuje szereg zindywidualizowanych oddziaływań w stosunku do osób pozbawionych, a jednym z podstawowych jest praca, zwłaszcza sprzyjająca zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W związku z tym Oddział Zewnętrzny w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu zaprasza przedsiębiorców do nawiązanie współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:
- Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
- Spółdzielnie,
- Spółki:
osobowe:
- Spółka cywilna,
- Spółka jawna,
- Spółka komandytowa,
- Spółka komandytowo – akcyjna,
- Spółka partnerska,
kapitałowe:
- Spółka akcyjna,
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Przedsiębiorstwa państwowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca zatrudniający odpłatnie osoby pozbawione wolności może z tego tytułu starać się o zwrot części kosztów w postaci ryczałtu.

Ryczałt ten w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługuje przedsiębiorcom nie częściej niż raz na kwartał po złożeniu odpowiednich dokumentów.  Kontrahenci również po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o dotację lub pożyczkę. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

Informacje dodatkowe dotyczące zatrudnienia osób pozbawionych wolności

Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu pracy (za wyjątkiem działu VI – Czas pracy oraz działu X – Bezpieczeństwo i higiena pracy) i pozostaje najkorzystniejszą formą z punktu widzenia pracodawcy.

Pracodawcy zatrudniający odpłatnie osadzonych są zobowiązani do ubezpieczenia osadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W skład tego ubezpieczenia wchodzi:

- ubezpieczenie emerytalne;

- ubezpieczenie rentowe;

- ubezpieczenie wypadkowe.

Na podstawie art. 123 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy – wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy. W wypadku przepracowania niepełnej miesięcznej normy czasu pracy lub niewykonania pełnej miesięcznej normy pracy wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub wykonanej normy pracy. W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia, biorąc za podstawę kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie oraz wieloletnia współpraca z firmami zatrudniającymi osadzonych wskazują, iż ta forma działań resocjalizacyjnych przynosi wymierne korzyści zarówno dla osób pozbawionych wolności jak i dla zatrudniającego.

Kontrahenci pozawięzienni zatrudniający osadzonych podkreślają duże zaangażowanie skazanych w powierzone obowiązki oraz w wykonywaną pracę.

Jako Służba Więzienna jesteśmy świadomi obaw, przed którymi stoicie Państwo podejmując współpracę w procesie zatrudniania skazanych, ale nasze doświadczenie wskazuje, że zazwyczaj są to obawy nieuzasadnione.

W związku z powyższym na wszelkie Państwa zapytania chętnie udzielimy informacji oraz odpowiedzi pod nr tel. 32/ 373-66-51.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej