________________________________________________________________________________

Program prewencji zagrożeń psychspołecznych

 "Godność i szacunek"

Szanowni Państwo!

W ramach prewencji zagrożeń psychospolecznych (agresji, mobbingu, dyskryminacji 
i molestawania) zachęcamy Państwa do zapoznania sie z informacjami, które pozwolą Państwu zdobyć wiedzę na temat wyżej wymienionych zjawisk oraz sposobów przeciwdziałania ich występowaniu w miejscu służby i pracy.

Poniżej znajdziecie Państwo linki do opracowań wydanych przez Państwową inspekcję Pracy, zawierających definicje i podstawy prawne, ale także informacje praktyczne dotyczące, przyczyn, skutków i sposobów przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu i molestowania:

  • "Poznaj swoje prawa w pracy. Stop dyskryminacji"
  • "Poznaj swoje prawa w pracy: Mobbing'
  •   Anna Kucharska - "Mobbing. Informator dla pracownika"
  •   Anna Kucharska - "Mobbing. Informator dla pracodawcy"

 http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/121841/dyskrym.pdf

 http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/121843/mobbing.pdf

 http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/118111/Mobbing%20-%20Informartor%20dla%20pracownika.

 http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/120314/mobbing-2-2014.pdf

Poniżej zamieszcamy Zarządzenie Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej w sprawie zapobiegania i przeciwdzaiłania zjawiskom: mobbingu, dyskryminacji i molestowania
w Służbie Więziennej

http://www.nszzfipw.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Zarządzenie-Nr.-322013r-Dyrektora-Generalnego-Służby-Więziennej-z-dnia-18-lipca-2013roku-w-sprawie-zapobiegania-i-przeciwdziałaniu-mobbingu-dyskryminacji-i-molestowaniu-w-służbie.pdf

W ZOZ MP SW w SZCZECINIE mogą Państwo uzyskać porady indywidualne w zakresie przeciwdziałania i radzenia sobie ze skutkami wystapienia zagrożeń psychospolecznych.

Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy SW

 Filia w Szczecinie

ul Kaszubska 28

70-226 Szczecin

zozmpsw_szczecin@sw.gov.pl

 

 

Kierownik ZOZ MP SW w Szczecinie lek. Hubert Srebrakowski Pawłowski

tel. 943182357 VOIP 6014106

 

st. pielęgniarka ZOZ MP SW w Szczecinie mgr Bożena Wacht

tel. 943182356 VOIP 6014105

 

szer. Gabriela Gruszkowska mł. Psycholog ZOZ MP SW w Szczecinie

tel. 943182359 VOIP 6014108

 

por. Milena Stolarczyk starszy psycholog ZOZ MP SW w Szczecinie

tel. 943182358 VOIP 6014107

 

Godziny otwarcia przychodni od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

(po wcześniejszej rejestracji telefonicznej)

Badania profilaktyczne są realizowane w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki

 (po wcześniejszej rejestracji)

 

 

Zapraszamy wszystkich 
funkcjonariuszy i pracowników SW
do korzystania

z psychoedukacji i edukacji prozdrowotnej

w formie indywidualnych konsultacji.

 

Jeśli byłeś uczestnikiem lub świadkiem zdarzeń
stanowiących źródło silnego stresu możesz zgłosić się po pomoc
do psychologa lub lekarza  medycyny pracy

W ramach promocji zdrowia w ZOZ MP SW w Szczecinie organizowane są warsztaty i szkolenia profilaktyczne, które mają na celu rozwijanie zasobów sprzyjających utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej.

 Informacje o warsztatach i szkoleniach realizowanych w roku 2017 r. znajdziecie Państwo wkrótce w akapicie: Warsztaty, szkolenia, prelekcje

W związku z realizowaniem na terenie okręgu szczecińskiego
programu prewencji zagrożeń psychospołecznych
"Godność i szacunek
"
zachęcamy Państwa
do zapoznania się z informacjami i materiałami edukacyjnymi.

Możecie je Państwo znaleźć w akapicie na końcu strony.

 

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapozanania się z ciekawymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.kardioseksuologia.pl

Znajdziecie tam Państwo materiały edukacyjne dotyczące zapobiegania i leczenia m.in. nadciśnienia tętniczego, nadwagi i otyłości, zdrowej diety, zaburzeń erekcji, rehabilitacji w zaburzeniach erekcji, rehabilitacji kardiologicznej czy kardiologi sportowej.

 

 

Warsztaty, szkolenia, prelekcje - 2017 r.

W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych realizowane bedą warsztaty psychoedukacyjne i prozdrowotne. Będą odbywały sie one m.in. w ramach prowadzonych w ZOZ MP SW w Szczecinie programów promocji zdrowia i prewencji zagrożeń psychospłecznych.

Zgodnie z harmonogramem realizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego w Służbie Więziennej na rok 2017 odbędą się dwa Warsztaty profilaktyki stresu.

 

Chęć uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach należy zglaszać personelowi ZOZ MP SW  w Szczecinie, swojemu przełożonemu lub w dziale kadr (w jednostce, w której zatrudniony jest pracownik lub funkcjonariusz)  

 

"O sztuce radzenia sobie ze stresem”

Warsztaty dedykowane są funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej z okręgu szczecińskiego.  Celem zajęć jest utrzymanie dobrego funkcjonowania psychofizycznego oraz rozwijanie zasobów własnych przydatnych w radzeniu sobie ze skutkami stresu zawodowego. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują podstawową wiedzę na temat stresu oraz zapoznają się z konstruktywnymi technikami radzenia sobie z nim.

„Umysł i ciało - jak rozwijać zasoby osobiste sprzyjające zdrowiu"

Warsztaty przeznaczone dla funkcjonariuszy SW w okresie służby przygotowawczej, realizowane są w ramach programu profilaktyki i promocji  zdrowia „W służbie – w formie”. Zostały przygotowane w odpowiedzi na występowanie licznych zagrożeń psychospołecznych w służbie oraz duże obciążenie stresem zawodowym. Celem zajęć jest kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu, nabycie wiedzy i umiejętności służących utrzymaniu dobrej formy psychofizycznej oraz przeciwdziałanie chorobom i zaburzeniom, które mogą  być pochodną stresu zawodowego.

 

 

Wizytacje stanowisk pracy

W jednostkach organizacyjnych okręgu szczecińkiego systematycznie odbywają się wizytacje stanowisk pracy

Zakres wizytacji:

- znajomość narażeń związanych ze stanowiskiem, zapewnienie  środków zabezpieczających przed tymi narażeniami, znajomość i dostępność procedury  po ekspozycji materiałem zakaźnym oraz dostępność do odpowiednich środków  zabezpieczających,

- apteczki Pierwszej pomocy, oznakowanie, gdzie się znajdują oraz ich wyposażenie,

- ergonomia pracy,

- narażenie na dym tytoniowy

- znajomość zagrożeń psychospołecznych związanych z poszczególnymi stanowiskami, sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami; w tym – znajomość procedury interwencji po zdarzeniu stanowiącym źródło silnego stresu oraz  oferty ZOZ MP SW w Szczecinie w zakresie pomocy w radzeniu sobie ze stresem.

Podczas wizytacji przekazywane są broszury m.in. na temat radzenia sobie ze stresem, uwolnienia się od nałogu palenia papierosów, bezsenności

Terminy wizytacji w roku 2017 - wkrótce

 

 


 

    

Profilaktyka uzależnień

PAPIEROSY

Proponujemy zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi przez  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów na stronie internetowej:

www.jakrzucicpalenie.pl

www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/tyton

W ZOZ MP SW w Szczecinie funkcjonariusze i pracownicy naszego okręgu mogą wziąć udział w programie profilaktyki chorób odtytoniowych "Uwolnij się od nałogu". W ramach programu jego uczestnicy mogą skorzystac z porady medycznej i psychologicznej, a także otrzymać materiały edukacyjne.

ALKOHOL

W ramach profilaktyki uzależnień i zaburzeń związanych z używaniem alkoholu ZOZ MP SW w Szczecinie realizuje szkolenia warsztatowe skierowane do kadry kierowniczej zatrudnionej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej      w Szczecinie.

Warsztaty mają na celu przekazenie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, problemów dotyczących wyżej wymienionych zjawisk z jakimi pracodawca/przełożony może sie spotkać w miejscu pracy/służby oraz sposobu interwencji wobec osoby przejawiającej zaburzenia związane z używaniem alkoholu.

Nadto do ZOZ MP SW w Szczecinie każdy pracowniik i funkcjonariusz SW może zgłosić się po materiały informacyjne oraz porady w opisanym wyżej zakresie, 

Na stronie internetowej http://www.wyhamujwpore.pl/ znajdziecie Państwo informacje dotyczące alkoholu, m.in. zagrożeń związanych z jego używaniem oraz sposobów jego używania: ryzykownego, szkodliwego ale także tzw. picia o niskim ryzyku szkód, które obecnie przez specjalistów z dziedziny uzależnień od alkoholu uważane jest za najbezpieczniejszy wzorzec jego spożywania.       Na tej samej stronie możecie Państwo skorzystać z tzw. "liczydełka alkoholowego".

www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/alkohol


Poniżej zamieszcamy linki do stron, na których możesz znaleźć ciekawe linki o tematyce związanej z zachowaniem zdrowa:

www.izz.waw.pl

www.ciop.pl

www.imp.lodz.pl

www.promocjazdrowiawpracy.pl

www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka

www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia

http://wsse.szczecin.pl/artykul/kategoria/204/oswiata/materialy-edukacyjne


Kampania na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy:

"Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

Stres w pracy? Nie, dziekuję! 

link do materiałów kampanii:  www.stres.ciop.pl

Więcej informacji, materialy edukacyjne, a także porady psychologiczne i medyczne w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu zawodowego możecie Państwo otrzymać  w ZOZ MP SW w Szczecinie

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018

link do materiałów: http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=36

Informacyjna kampania społeczna 2016 - Zdrowie Pracowników - Zyskiem Firmy

 

 

Wszystkie jednostki podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Wieziennej w Szczecinie wzięły udział w "Profilaktycznym programie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". 

W jednostkach zostały wytypowane osoby, które współpracują przy realizacji Projektu. Przedstawiciele wszystkich jednostek okręgu szczecińskiego brali udział w inaugaracyjnej konferencji szkoleniowej organizowanej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Każda jednostka organizacyjna okręgu szczecińskiego przeprowadziła audyt i opracowała plan zakladowy programu edukacyjnego w ramach przedmiotowego programu, a także audyt końcowy.

Wszystkie jednostki penitencjarne okregu szczecińskiego otrzymały materiały edukacyjne, które zostały przekazane przez IMP w Łodzi.

Są one dostępne u osób wyznaczonych w poszczególnych jednostkach do współpracy przy realizacji "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych srodkow psychoaktywnych". 

Ze wszystkimi materiałami psychoedukacyjnymi mozna zapoznać na stronie internetowej:

http://promocjazdrowiawpracy.pl/program-przeciwdzialania-uzaleznieniom-sppw/materialy-do-pobrania/

Okręgowy Inspektorat Słuzby Więziennej w Szczecinie 

otrzymał tytuł lidera działań na rzecz zdrowia pracowników :-)

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej